Tag: cô vợ

Anh em tốt của tốt dùng chung

Anh em tốt của tốt dùng chung. Là anh em với nhau có gì khó khăn hoạ nạn, sướng vui chia sẻ lẫn nhau. Kể cả cô vợ của mình, tôi sinh lý thi yếu con vợ tôi thi cao nên không thể đáp ứng được. Nghĩ ngay đến thằng bạn th...